......Ren varme til Fredrikstad


Dette er fjernvarme


Et fjernvarmeanlegg er i praksis et stort sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming.


Lokale energikilder blir brukt til oppvarming av vann som så blir pumpet ut i store rør til de forskjellige områdene som har fjernvarmetilknytning i Fredrikstad.


Fjernvarmenettet i Fredrikstad forsynes i hovedsak med energi fra to forbrenningsanlegg for avfall. Dette er Kvitebjørn BioEl AS og FREVAR KF. 


Hvert bygg har sin egen varmesentral som sørger for at vannet blir pumpet trygt rundt i huset. Den måler også energiforbruket for oppvarming og tappevann.


Her finner du mer fakta om fjernvarme:


www.fjernvarme.no

.....Ren energi til Fredrikstad


Fordeler med fjernvarme


Det er flere fordeler med fjernvarme:


 • Fjernvarme utgjør et prisgunstig og klimavennelig alternativ


 • Det er lavere investerings- og brenselskostnader for ett stort fyringsanlegg enn for mange små


  • Store anlegg med mer kontinuerlig drift har bedre virkningsgrad og lavere utslipp


  • Ved å bygge ut fjernvarmeanlegg primært basert på brenning av restavfall blir sluttavfallsmengden som går til deponi vesentlig redusert. Dette er miljøvennlig


  • Røykgasser, fra avfallsforbrenningsanlegg, blir renset og filtrert for blant annet svevestøv og andre partikler før den slippes ut i luften. Dette fører til mindre lokal luftforurensing enn for eksempel brenning av ved, olje mv. i mindre ovner og fyringsanlegg i hvert enkelt bygg


  • Fjernvarmeselskapet ivaretar drift og vedlikehold av kundesentralen hos hver enkelt kunde. Dette letter ettersyns- og vedlikeholdsoppgavene for drifts- og vedlikeholdspersonellet hos kundene


  Tilknytningsplikt til fjernvarme


  Konsesjon og tilknytningsplikt
  Fredrikstad Fjernvarme har av NVE  (Norges vassdrags-og energidirektorat) fått konsesjon for å bygge ut og drifte et fjernvarmenett i Fredrikstad. Når et fjernvarmeselskap har konsesjon for utbygging av fjernvarme, kan kommunen med hjemmel i PBL (Plan-og bygningsloven) vedta tilknytningsplikt til fjernvarme. Dette har Fredrikstad kommune gjort for nye bygg/tilbygg på over 1 000 m2. Tilknytningsplikten gjelder for anlegg til romoppvarming, oppvarming via ventilasjonsanlegg og til oppvarming av tappevann. For mer informasjon henvises det til TEK 17. 
   

  Hvorfor tilknytningsplikt?
  Utbygging av fjernvarme er et viktig klima- og miljøtiltak i Fredrikstad. Bruk av fjernvarme til oppvarming, reduserer også forbruket av strøm og gir en reduksjon av utslipp av CO2.  Bruk av fjernvarme reduserer også belastingen på strømnettet, noe som er spesielt viktig om vinteren og på de kaldeste dagene. 

  Fjernvarme


  Disse kan få fjernvarme


  Vårt område for utbygging av fjernvarme er blitt utvidet flere ganger og dekker i dag det meste av:


  • Fredrikstad sentrum
  • Øra-Kongsten
  • Østsiden til Sellebakk
  • Værste-FMV Vest området
  • Holmen-Seut
  • Trara
  • Glemmen Gård Næringspark
  • Stabburveien og Dikeveien


  Kontak oss gjerne dersom du har spørsmål.


  Involver oss i byggeprosessen


  Fredrikstad Fjernvarme ønsker å bli involvert i byggeprosessen tidligst mulig.
  Dette fordi:


  • Vi ønsker å være en pådriver og samarbeidspartner vedrørende energiløsningene, slik at energieffektive løsninger velges og unødvendige dobbeltinvesteringer unngås


  • Vi ønsker å være behjelpelige med at du som utbygger/kunde utfører det du er pålagt i henhold til avtaler og tekniske bestemmelser knyttet til fjernvarme

  Ytterligere informasjon

  For at fjernvarmesystemet skal fungere optimalt for både kunde og fjernvarmeselskapet, er det viktig at anlegg tilknyttet fjernvarmenettet bygges i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarme".


  Har du spørsmål til disse, er det bare å ta kontakt.

  For å ivareta det juridiske forholdet mellom kunden og fjernvarmeselskapet, er det utarbeidet "Leveringsbetingelser for fjernvarme i Fredrikstad".


  Har du spørsmål til leveringsbetingelsene, er det bare å kontakte oss.

  Fjernvarmeprisen skal være konkurransedyktig i forhold til alternativ energiforsyning til kunden.
  For nye bygg underlagt tilknytningsplikt, prises fjernvarmen i henhold til gjeldende tariff.


  For eksisterende bygg, som konverterer til fjernvarme, fastsettes prisen på fjernvarme i egne forhandlinger og med individuelle avtaler.

  unsplash